Hình ảnh hệ thống tại tòa nhà Tháp Hà Nội

Hình ảnh hệ thống tại tòa nhà Tháp Hà Nội (Hanoi Tower):